• Technika
  • Zahrada
  • Hutní materiály
  • Střechy
  • Vnitřní stavba
  • Hrubá stavba

Co je stavební pozemek

Jak před koupí pozemku poznat, že se na něm dá opravdu stavět?

Co je stavební pozemek

Podle Stavebního zákona (183/2006 Sbírky zákonů ČR), konkrétně § 2, odstavce 1 a písmene b) je stavebním pozemkem pozemek nebo jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem.

Z toho vyplývá, že pozemek, na němž chcete stavět, podléhá ještě před vydáním stavebního povolení územnímu řízení, jehož výsledkem je územní rozhodnutí. V územním řízení se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu i s jejími vlivy na okolí umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. Územní rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem tedy určuje, jestli se vůbec může přistoupit ke stavebnímu řízení.

Stavební řízení

Stavební řízení probíhá na stavebním úřadě. Začíná podáním žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení a končí vydáním stavebního povolení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby.

Je zřejmé, že stavební úřad neudělí žadateli stavební povolení, aniž by se na pozemku dalo stavět.

Jak ale ještě před koupí pozemku poznat, že se na něm dá stavět, tj. že se opravdu jedná o stavební pozemek?

Tyto informace lze zdarma on-line získat v katastru nemovitostí – konkrétně na stránce . Aplikace poskytuje údaje týkající se nejen vlastnictví parcel, ale všech nemovitostí (staveb, bytů či nebytových prostor).

Po vyhledání parcely (obec, katastrální území, číslo parcely) získáte informace o majiteli, výměře a druhu pozemku (orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, ostatní plocha). Dále zjistíte, zda je či není pozemek zastaven ve prospěch banky nebo zda se nachází v chráněné oblasti. Informaci, zda je či není pozemek stavební, zde ale nenaleznete, tu zjistíte až z územního plánu obce.

Územní plán

Územní plán obvykle najdete na webových stránkách obce nebo je k nahlédnutí na obecním úřadu. Jde o detailní graficky rozčleněnou mapu zobrazující pozemky, které se na území obce nacházejí. Územní plán graficky znázorňuje účel jednotlivých pozemků (komunikace, veřejné prostranství, zastavěná plocha, zastavitelná plocha aj.). A právě území patřící do zastavitelné plochy, obvykle se znázorňuje oranžovou mřížkou, představuje stavební pozemky, tedy pozemky, na nichž se dá stavět.

Pokud není pozemek v územním plánu veden jako zastavitelný, můžete požádat o změnu územního plánu. O územním plánu a jeho změnách rozhoduje obecní zastupitelstvo.

Před nebo během stavebního řízení je zapotřebí požádat o vyjmutí půdy z půdního fondu. Žádost se adresuje odboru životního prostředí ve spádové obci s rozšířenou působností, potažmo krajskému úřadu nebo Ministerstvu životního prostředí ČR.

Není všechno zlato, co se třpytí

A jako doporučení na závěr. I když se pozemek „tváří“ jako stavební, je v územním plánu obce jako zastavitelný a majitel ho označuje za stavební, přece jen se před podepsáním kupní smlouvy osobně vydejte na obecní úřad dané obce a tam se na pozemek a majitele přeptejte + zajeďte si i na stavební úřad a tam se zeptejte, jak to s daným pozemkem je.