Po celém světě uznávaná jako nejlepší metoda mechanického spojování výztuh

U soustavy LENTON společnosti ERICO se jedná o šroubované spojky, které s pomocí kónického závitu vytvářejí tvarově odolná spojení a tím zajišťují kontinuitu a strukturní integritu vyztužených betonových konstrukcí. Tyče spojené podle principu LENTON fungují jako bezstykové výztuhy a poskytují plnou nosnost vzhledem k tahu, tlaku a inverzi napětí.

Vlastnosti kónického závitu
Zvláštní kónický závit LENTON se seřizuje sám a zaručuje nekomplikovanou stavbu, spolehlivou nosnost a trvanlivost, stejně jako plný přenos zatížení s nejtenčími a nejkratšími spojkami, jaké je si možno představit.

> Spojky LENTON - sortiment <

Roxor | betonářská ocel

Vlastnosti a přednosti

Konstrukční výhody

 • Nedochází ke zmenšení příčného průřezu tyčí.
 • Malý průměr spojky znamená, že pro výztužné tyče může být použita pouze tenká betonová krycí vrstva a tím se řeší problém s příliš velkou hustotou výztuže.
 • Krátké délky spojů a štíhlá konstrukce spojky zajišťují rovnoměrnou tuhost konstrukce.
 • Pevnost spoje nezávisí na geometrii oceli.
 • Jedinečný kónický závit nepotřebuje žádné kontramatky a poskytuje tvarově stálé spoje bez prokluzu.
 • Pomocí spojek LENTON a kombinace různých průměrů tyčí.

Spojky Lenton

Výhody při montáži

 • Potřebuje pouze asi čtyři otáčky pro zašroubování.
 • Zabraňuje zkřížení při zašroubování.
 • Rychlá instalace: nejsou potřeba žádné zvláštní nástroje ani odborné znalosti.
 • Není třeba připojení na síť.
 • Jednoduchá, rychlá kontrola spoje.
 • Méně pracovního času jeřábu.
 • Snadno použitelný závitořez je zpravidla používán v dílně.
 • Protože většina práce probíhá v dílně, zrychluje se tím plán výstavby.

Reference

Tunel Malovanka – Blanka

Tunel Malovanka - BlankaTunel Malovanka - BlankaTunel Malovanka - Blanka

 

 

 

 

 

 

Most přes Lochkovské údolí

Most přes Lochkovské údolíMost přes Lochkovské údolíMost přes Lochkovské údolí

 

 

 

 

 

OC NiSA Liberec

OC NiSA LIBERECOC NiSA LIBERECOC NiSA LIBEREC

 

 

 

 

 

Nabízí kontinuitu při příznivých konstrukčních nákladech

Spoj s přesahem dodatečná ocel v oblasti přesahu

Šroubovaná spojka vyvážený poměr mezi ocelí a betonem

Se spojkami LENTON se zlepšuje poměr oceli a betonu, protože počet výztuží, které jsou potřebné v oblasti spoje jedné podpěry, je snížen na polovinu. V oblasti spoje přesahem bývá často maximální stupeň vyztužení překročen. U mechanických spojů mohou být použity tyče z betonářské oceli o větším průměru v menší podpěře, výsledkem je dobře vyvážená konstrukce

Se systémem šroubovaných spojek LENTON můžete konstruovat podpěry s menším průřezem: Tím získáte podlahovou plochu a současně snižujete náklady na bednění.
Za účelem další úspory nákladů můžete určit velikost bednění.
Dále jsou spojky LENTON výborně vhodné pro další rozšíření v budoucnosti.

LENTON – systém pro mechanické spojování betonářské oceli nabízí:

 • Lepší možnosti při plánovánía konstrukci projektů
 • Kontinuitu a integritu konstrukce
 • Vyhovuje mezinárodním normám
 • Snadnou montáž
 • Četné nákladové výhody
 • Hospodárný projekt
Koroze

Úvahy o korozi

Tloušťka ocelových dílů se zmenšuje rezavěním. To způsobuje odlupování a trhliny v betonovém krytu. Protože spoje s přesahem závisejí na spojení betonu a oceli, vede ztráta pevnosti způsobená rzí k selhání spoje přesahem. U spojek LENTON zůstává integrita struktury i v případě příliš malého zakrytí betonem, protože mechanické spojky se chovají jako průchozí tyče z betonářské oceli. Spoje přesahem přenášejí zatížení přes beton a mohou při nedostatečném spojení s betonem selhat. Spojky LENTON naproti tomu působí jako průchozí výztuhy, nezávisle na přítomnosti nebo kvalitě betonu.

Kontinuita v plánování projektů

Se spojkami LENTON se vyhnete příčným výztuhám v oblasti spoje, které jsou potřebné při spojování přesahem. Systém může být sestaven během sekund a nevyžaduje žádné odborné znalosti ani složité stroje. Poměr užitku a nákladů je se systémem LENTON často podstatně lepší než u obvyklých spojů přesahem.

Vezmete-li do úvahy četné výhody systému se šroubovanými spojkami, náklady se ukazují menší, než byly očekávány!

 • Nejrychlejší metoda pro spojení betonářské oceli na tupo
 • Bez zdržení při stavbě
 • Odpadají problémy způsobené nahromaděním výztuže
 • Zrychlená příprava stavebních plánů
 • Zvýšená bezpečnost na staveništi
 • Díky zvýšené trvanlivosti se vyvarujete případných zvýšených nákladů na opravy během životnosti stavby

Použití systému mechanických spojek LENTON

 • nosnik-pres.jpgNosník
  • spoje s přesahem vyžadují víc výztuže v oblasti spoje
 • podpera-pres-1.jpgPodpěra
  • Spoje s přesahem vedou k nedostatkům v betonu
 • sroub-podpera-nosnik.jpgredukce-sroub.jpgPodpěra – nosník
 • Stěna – strop
  • Koncové kotvení LENTON, ideální pro spojení mezi stěnami a stropy
 • sroub-koncovy.jpgbudouci-rozsireni.jpgBudoucí rozšíření

Styk s přesahem vs. šroubované spojky

„Stále ještě jsou armovací oceli tradičním způsobem spojovány pomocí styku přesahem. Stavební inženýři, architekti a ti, kdo testují materiály, však mezitím dospěli k názoru, že styk přesahem je proti šroubovaným spojkám spíše nevýhodný.“

Styk s přesahem

tyce-pres.jpgNosnost spojení přesahem závisí na betonu. To znamená nedostatek strukturní integrity a kontinuity betonových konstrukcí.

Jak je spolehlivý styk s přesahem?

 • graf.jpgStyk s přesahem získává svoji nosnost ze spojení s betonem.
 • Čím vyšší je mez průtažnosti, tím vyšší je potřebná délka přesahu.
 • Nevýhodné chování za nízkocyklové únavy.
 • V oblasti spoje je často třeba použít dodatečné příčné vyztužení.

Konstrukční omezení

 • presah-roh.jpgObvykle je u betonářských ocelí, které jsou namáhány tahem, žádoucí větší délka přesahu, než u ocelí, které jsou pod tlakem, při stejném průměru tyče.
 • Při spojení přesahem se zdvojnásobuje množství betonářské oceli.
 • Při příliš velké hustotě vyztužení může být ovlivněna tekutost větších přísad do betonu.

Skryté náklady

 • pres-stena.jpgČím větší je průměr tyče, tím větší je přesah.
 • Čím nižší je pevnost betonu, tím delší je potřebná délka oceli.
 • Korozivzdorné, nanášené betonářské oceli jsou drahé a vyžadují někdy větší délku.
 • Spojení přesahem vyžaduje časově náročné výpočty, což může vést k chybám ve výpočtu a zvýšeným předběžným odhadům nákladů.

Mechanické spojky LENTON

 • tyce-sroub.jpgšroubované spojky
 • mechanická spojení betonářské oceli zajišťují průchod zatížení nezávisle na jakosti a případné nepřítomnosti betonu.

sroub-roh.jpgSpolehlivost

 • Poskytují stejnou nosnost, jakou má betonářská ocel bez spojek.
 • Přenos síly, houževnatost, nezávisí na pevnosti betonu.
 • Poskytují větší pevnost i při seismických nebo jiných přírodních nebo člověkem zaviněných okolnostech.
 • Výborné vlastnosti při namáhání za zatížení, které není převážně stálé.

sroub-stena.jpgVýhodné při konstrukci

 • Zmenšují místní hustotu vyztužení a zlepšují kvalitu betonu.
 • Povolené využití maximálního povoleného stupně zatížení.
 • Spojky LENTON lze umístit na libovolném místě.
 • Pevnost spoje nezávisí na geometrii oceli.
 • Jedinečný kónický závit nepotřebuje žádné kontramatky a poskytuje tvarově stálé spoje bez prokluzu.
 • Zabraňuje zkřížení při zašroubování.
 • Pružné konstrukční možnosti.
 • Mohou být spojovány všechny délky, druhy oceli, průměry a kombinace různých průměrů tyčí.

sroub-podpera-nosnik.jpgHospodárné

 • Není nutná žádná zvláštní řemeslná zručnost, žádné zvláštní nástroje ani odborné znalosti, snížené náklady na pracovní sílu.
 • Jednoduchá a rychlá kontrola spoje.
 • Není třeba připojení na síť.
 • Zrychlené plánování staveb, optimalizace nákladů a zvýšená efektivita.
 • Vyžadují méně drahé pracovní doby jeřábu.
 • Snížené materiálové náklady, vyžadují méně betonářské oceli.
 • Snadno použitelný závitořez je zpravidla používán v dílně.
 • Protože většina práce probíhá v dílně, zrychluje se tím plán výstavby.

Stěna - strop. Koncové kotvení LENTON, ideální pro spojení mezi stěnami a stropy.Další výhody spojek LENTON

LENTON nabízí vynikající zatížitelnost, eventuelně dráhu pro svedení blesku pro zemnění budov. Odolné zatížení spoje, způsobené činností člověka nebo přírodními podmínkami. Zvýšená pevnost ve smyku. Zlepšuje životnost staveb.

Závit-spojka

Mezinárodní normy

Spolehlivá kvalita a pevnost

Spojky LENTON

Spojky LENTON jsou vyráběny z velmi pevné, kvalitní oceli. Všechna projektová a výrobní zařízení společnosti jsou certifikována podle ISO 9001. Spojky LENTON jsou dimenzovány pro jmenovité hodnoty tahu až do 550 MPa a hodnoty pevnosti v tahu až 750 MPa.

 • Pevnost v tahu*: > 95 % fu (= skutečná max. pevnost tyče)
 • Pevnost v tlaku*: > 95 % fu (= skutečná max. pevnost tyče)
 • Tažnost +: > 20 % fy CE (= protažení), více než 5% protažení se spojkou A12
 • Nelineární protažení (skluz): < 0,1 mm š 0,7 fy (= jmenovitá mez průtažnosti)
  • chování za únavy splňuje ENV1992-2: 1996
  • 5% to 90% fy, 100 n, žádné selhání
 • Únavová pevnost
  • až 172 MPa, 10.000 n, žádné selhání
  • 138 MPa až 20 fy, 12n, žádné selhání
Roxory

Výsledky vycházejí z testů při typickém zatížení z evropské výroby, podle normy ENV10080 Gr 500. Úplná spojení pomocí šroubovaných spojek LENTON překonávají požadavky mezinárodních norem, včetně AC1318, AS3600, BS8110, DIN1045, MS146 na šroubované spojky při plném zatížení v tahu.

Dlouhodobá odolnost

Mechanické spojky LENTON jsou dimenzovány pro stále přísnější stavební předpisy ve Spojených státech, zvláště se zřetelem na stavební metody na ochranu proti vlivům zemětřesení, protože překračují dnešní předpisy a budou vyhovovat požadavkům i v budoucnosti. Systém LENTON pro vyztužení betonových konstrukcí je koncipován tak, aby poskytoval vysokou bezpečnost i při výbuchu, zemětřesení i jiných přírodních událostech.

Mechanická spojení LENTON vyhovují požadavkům všech důležitých mezinárodních norem:

 • Austrálie
  • AS3600
 • Belgie
  • ATG 95 / 2968
 • Brazílie
  • ABNT - NBR 8548 - AGO 184
 • Čína
  • GB 1499-91
 • Francie
  • NF A 35-020-1
 • Chile
  • NCH 204
 • Japonsko
  • JIS G3112
 • Kanada
  • CAN3-N287.2
  • CAN3-N287.3
 • Malajsie
  • MS146
 • Německo
  • DIN 1045
 • Nizozemí
  • BRL 0504
 • Norsko
  • NS 3437
 • Velká Británie
  • BS 8110
 • Rakousko
  • Önorm B4700
 • USA
  • ACI - ACI 318-1995
  • ACI 349, ACI 359 BOCA, CABO, SBCCI, UBC 1997

Schválené registrace výrobků:

 • Francie
  • AFCAB M97 I 001
 • Německo
  • Z-1.5-148
  • Z-1.5-77
 • Nizozemí
  • KOMO K7045
 • Rakousko
  • MA35 WIEN B294 I 93
 • Švédsko
  • SITAC 5573 I 93
 • Švýcarsko
  • EMPA / EPFL /SIA 162
 • USA
  • ICBO 3967
 • Velká Británie
  • BBA 95 I 3150

Třmínky

Česká republika:

> Spojky LENTON - sortiment <

Objednejte zde

Upozornění: Věnujte prosím pozornost upravené sekci Ochrana osobních údajů.
Více informací
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace