Odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho internetového obchodu bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží a v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího – společnost PRO-DOMA, SE, se sídlem Budčická 1479, 190 16, Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČ: 24235920, spisová značka H 841 vedená u Městského soudu v Praze, email: info@pro-doma.cz, tel. + 420 778 408 408, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku. Pro praxi jsou důležitá ustanovení § 1837 písm. d) OZ, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy "o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu." To znamená zejména objednávku individualizace výrobku (např. dělení hutního materiálu, zinkování apod. související služby).

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete nebo předejte zpět na adresu prodejny, odkud bylo zboží expedováno / vyzvednuto. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.