Reklamace

Tento dokument je platný od 1. 10. 2009

Na základě tohoto reklamačního řádu společnosti PRO-DOMA, SE pro internetový obchod: www.pro-doma.cz lze reklamovat pouze zboží zakoupené přímo v elektronickém obchodě www.pro-doma.cz. Na zboží se poskytuje záruka v délce stanovené občanským zákoníkem - minimálně 24 měsíců (vyjma zboží označeného jako použité / demo / bazar, nebo kupovaného v rámci B2B, kde může být záruční doba zkrácena), dle záručních podmínek uvedených v dodacích/záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy u prodejce. Tím se podstatně zrychlí celý průběh reklamace. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. V takovém případě je zákazník povinen doručit zboží na svoje náklady na adresu dodavatele, odkud bylo zboží expedovováno nebo vyzvednuto, v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Maximální doba na vyřízení reklamace je na základě občanského zákoníku 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace.

S reklamacemi Vám rádi pomůžeme, je třeba dodržet následující postup:

  1. Nahlásit nám elektronicky na adresu info@pro-doma.cz. Nezapomeňte na sebe uvést i tel. kontakt, připojte číslo faktury či jiného nabývacího dokladu a sériové číslo vadného produktu (pokud to lze)
  2. Na základě bodu 1) pro Vás připravíme proces reklamace - zašleme Vám tzv. RMA číslo společně s vyplněným reklamačním protokolem a adresou, kam je nám třeba zboží doručit - zásilku prosím zřetelně označte RMA číslem, usnadníte tím proces kontroly a příjmu reklamace
  3. Zásilka musí být zabalena tak, aby během dopravy nedošlo k poškození zboží
  4. Součástí zásilky musí být kopie faktury, dodacího, popřípadě záručního listu a vyplněný RMA formulář
  5. Reklamovaný produkt musí být dodán k reklamaci neprodleně po vystavení RMA čísla - nestane-li se tak do 10 kalendářních dnů, RMA číslo bude stornováno a celý proces se bude muset opakovat
  6. Nedodržení některé z výše uvedených skutečností muže být důvodem k zamítnutí reklamace - vrácení neúplné zásilky zpět na náklady kupujícího

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží ve smyslu § 623 odst. 1 občanského zákoníku (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude reklamované zboží vyměněno za nové zboží, případně vrácena již zaplacená částka.

Opravené nebo vyměněné zboží je dopraveno v rámci ČR na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.